Privacy | Dịch Vụ Viết Bài PR đăng báo & Marketing Online - Bài viết pr hay 0/5 (0.00%%) 0 votes

Privacy

 

Privacy Policy for Access to Google APIs

We are a freelance team. MyGCopy is only used internally within the team to copy files between folders more easily. Users can choose to copy only certain types of files or by file size.

MyGCopy is using the Google Drive API to make it easier to copy files on Google Drive - you can copy by selected types only.

This integration is governed by common policies, recorded here.

Your use of Google APIs with MyGCopy is subject to each API’s respective terms of service. See Google APIs Terms of Service.

Accessing user data

MyGCopy accesses Google resources from the machine where you use MyGCopy. Your machine communicates directly with the Google APIs.

The MyGCopy Application never receives your data or the permission to access your data. The owners of the project can only see anonymous, aggregated information about usage of tokens obtained through its OAuth client, such as which APIs and endpoints are being used.

MyGCopy sends users to: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth for authorization and does not directly access or collect user data used by Google Auth.

Using user data

MyGCopy includes functions that you can execute in order to read or modify your own data (or data shared with you). This can only happen after you provide a token, which requires that you authenticate yourself as a specific Google user and authorize these actions.

MyGCopy can help you get a token by guiding you through the OAuth flow in the browser. There you must consent to allow the MyGCopy Application to operate on your behalf. The OAuth consent screen will describe the scope of what is being authorized e.g. it will name the target API(s) and whether you are authorizing “read only” or “read and write” access.

Sharing user data

MyGCopy only communicates with Google APIs. No user data is shared with the owners of the MyGCopy Project, MyGCopy, Iterative or any other party.

Storing user data

MyGCopy stores your credentials on your machine, for later reuse by you.

By default, OAuth tokens are cached in a local file per MyGCopy folders, located in /tokens/gdrive-user-credentials.json.

Acknowledgments

This document is based on Tidyverse's Privacy policy for packages that access Google APIs.


 

Bản tiếng Việt

 

Chính sách quyền riêng tư để truy cập Google APIs

Chúng tôi là 1 nhóm freelancer, MyGCopy chỉ để sử dụng nội bộ trong nhóm nhằm copy files giữa các folders dễ dàng. Người dùng có thể chọn chỉ copy 1 số loại files nhất định hoặc theo kích cỡ file.

MyGCopy đang sử dụng Google Drive API để sao chép các tệp trên Google Drive một cách dễ dàng hơn - bạn có thể sao chép theo các loại đã lựa chọn.

Việc tích hợp này được điều chỉnh bởi các chính sách chung được ghi rõ dưới đây.

Việc bạn sử dụng Google API với MyGCopy buộc phải tuân thủ theo các điều khoản dịch vụ tương ứng của từng API. Xem "Điều khoản dịch vụ của API Google".

Truy cập dữ liệu người dùng

MyGCopy truy cập tài nguyên của Google từ máy mà bạn sử dụng MyGCopy. Máy của bạn sẽ kết nối trực tiếp với các API của Google.

Ứng dụng MyGCopy sẽ không bao giờ nhận dữ liệu của bạn hoặc có quyền truy cập dữ liệu của bạn. Chủ sở hữu của dự án chỉ có thể xem ẩn danh, thông tin tổng hợp về việc sử dụng mã thông báo thu được thông qua ứng dụng khách hàng OAuth, chẳng hạn như API và điểm cuối nào đang được sử dụng.

MyGCopy hướng người dùng đến địa chỉ: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth để ủy quyền và không trực tiếp truy cập hoặc thu thập dữ liệu người dùng được Google Auth sử dụng.

Sử dụng dữ liệu người dùng

MyGCopy bao gồm các chức năng mà bạn có thể thực hiện để đọc hoặc sửa đổi dữ liệu của riêng bạn (hoặc dữ liệu được chia sẻ với bạn). Điều này chỉ có thể xảy ra sau khi bạn cung cấp mã thông báo, mã này yêu cầu bạn xác thực mình là người dùng Google cụ thể và cho phép thực hiện các hoạt động này.

MyGCopy có thể giúp bạn nhận mã thông báo bằng cách hướng dẫn bạn thông qua quy trình OAuth trong trình duyệt. Tại đó, bạn đồng ý cho phép Ứng dụng MyGCopy hoạt động thay mặt bạn. Màn hình chấp thuận OAuth sẽ mô tả phạm vi của những gì đang được ủy quyền, ví dụ: nó sẽ đặt tên cho (các) API mục tiêu và cho dù bạn đang cấp quyền truy cập “chỉ đọc” hay “đọc và ghi”.

Chia sẻ dữ liệu người dùng

MyGCopy chỉ giao tiếp với các API của Google. Không có dữ liệu người dùng nào được chia sẻ với chủ sở hữu của MyGCopy Project, MyGCopy, Iterative hoặc bất kỳ bên nào khác.

Lưu trữ dữ liệu người dùng

MyGCopy sẽ lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn trên máy của bạn, để bạn sử dụng lại sau này.

Theo mặc định, mã thông báo OAuth được lưu trong một tệp cục bộ trên mỗi thư mục MyGCopy, nằm trong /tokens/gdrive-user-credentials.json.

Tham khảo

Tài liệu này dựa trên chính sách Bảo mật của Tidyverse dành cho các gói truy cập Google APIs.
 

Mob./Zalo/Viber: 0906101062
lienhe@vietbaipr.com
 • TIỆN ÍCH
 • Theo dõi cõng link
 • Facebook group đi spam
 • GÓP Ý
 • Cảm ơn anh/chị ghé thăm,
  Nếu anh / chị cảm thấy:

  ✔ Nội dung phần nào chưa hấp dẫn, chưa rõ ràng
  ✔ Muốn có thêm thông tin gì
  ✔ Web xấu quá
  ✔ Mở thêm mục cho shop nhỏ lẻ
  ✔ Đã xem nhưng chưa tin/không hấp dẫn
  ...
  Vui lòng góp ý cho em dưới dạng nặc danh
 • Gửi góp ý